HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN...

Thực hiện Thông tri số 02/TT-MTTQ-BTT ngày 01/6/2024 của Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Bạch Thông về triệu tập Đại hội đại biểu MTTQVN...

KINH TẾ - XÃ HỘI

QUANG THUẬN TỔ CHỨC GIẢI BÓNG CHUYỀN HƠI CHÒ MỪNG KỶ...

Sáng ngày 27 tháng 6 năm 2024 Ủy ban nhân dân xã Quang Thuận phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ xã Quang...

HOẠT ĐỘNG HĐND - UBND

VIDEO TUYÊN TRUYỀN - HOẠT ĐỘNG

HÀNH TRÌNH CÁN ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI CỦA TỈNH BẮC KẠN

https://youtube.com/watch?v=7o4r2JhxiUw&si=yWUpo5ualFggeEn4