DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND XÃ

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND XÃ QUANG THUẬN
1. Lâm Ngọc Quyến – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã
– Điện thoại liên hệ: 0973746267
– Địa chỉ email:quyenln.td@backan.gov.vn
2. Bế Xuân Trường – Phó Bí thư TT, Đảng ủy xã 
Điện thoại liên hệ: 0987246496
Địa chỉ email: truongbx.bt@backan.gov.vn
3. Hà Minh Khoa – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã
Điện thoại liên hệ: 0915468172
Địa chỉ email: khoahm.bt@backan.gov.vn
LÃNH ĐẠO UBND XÃ QUANG THUẬN NHIỆM KỲ 2021 – 2026
1. Nông Văn Bình – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
Điện thoại liên hệ: 0209.3850.039
Địa chỉ email: nvbinh.bt@backan.gov.vn
2.  Lộc Hữu Nhất – Đảng uy viên, Phó Chủ tịch UBND xã
Điện thoại liên hệ:0365896927
Địa chỉ email: nhatlh.bt@backan.gov.vn