HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUANG THUẬN

Ngày 5/7/2022 HĐND xã tổ chức kỳ họp thứ năm (kỳ họp chuyên đề) để bàn, thống nhất thông qua các nội dung gồm:

Các đại biểu HĐND tham dự kỳ họp thứ năm

Kỳ họp thông qua Kế hoạch thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia năm 2022 và giai đoạn 2023-2025, gồm 02 công trình thủy lợi có sự tham gia của cộng đồng đó là công trình đập, kênh mương Nà Lầy thuộc thôn Boóc Khún, với tổng số tiền đầu tư 1.226.427.000đ, trong đó ngân sách Trung ương 837.500.000đ, ngân sách địa phương 42.000.000đ, nhân dân hưởng lợi đóng góp 346.927.000đ, dự kiến xây dựng trong năm 2022. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tưới tiêu cho hơn 03 ha ruộng lúa 2 vụ của nhân dân thôn Nà Thoi và thôn Boóc Khún.

Công trình thứ hai là công trình đập kênh mương Cốc Bá thuộc thôn Nà Đinh, với tổng số tiền đầu tư 3.510.285.000đ. Trong đó ngân sách Trung ương 2.457.200.000đ, ngân sách địa phương 230.000.000đ, nhân dân hưởng lợi đóng góp 930.085.000đ. Công trình dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2023-2025. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tưới tiêu cho 07 ha ruộng lúa 2 vụ của nhân dân thôn Nà Đinh và Nà Chạp, công trình sẽ thay thế hai đập máy thủy luân đã xuống cấp và hàng năm thường bị lũ cuốn trôi đập máy thủy luân.

Kỳ họp xem xét báo cáo Thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch chung xây dựng xã Quang Thuận giai đoạn 2021-2030. Dự án do Ủy ban Nhân dân xã Quang Thuận làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 499.410.173đ. Dự kiến việc lập quy hoạch và hoàn thành đồ án quy hoạch xã Quang Thuận giai đoạn 2021-2030 sẽ hoàn thành trong 6 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Kỳ họp đã thống nhất thông qua 03 Nghị quyết đó là Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia năm 2022 và giai đoạn 2023-2025; Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ lập quy hoạch chung xây dựng xã Quang Thuận giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết kỳ họp thứ năm HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tọa kỳ họp thứ năm

Theo đó Hội đông nhân dân xã Quang Thuận giao Ủy ban nhân dân xã, các ban, ngành, đơn vị liên quan và các thôn theo chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân xã giám sát việc thực hiện. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

T/h: Hà Minh Khoa