KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CUỘC THI SÁNG TÁC TRANH CỔ ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN “XÂY DỰNG PHONG CÁCH NGƯỜI CÔNG AN NHÂN DÂN BẢN LĨNH, NHÂN VĂN, VÌ DÂN PHỤC VỤ

KH 452 của Bộ Công an