KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH XÃ QUANG THUẬN NĂM 2022

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính xã Quang Thuận năm 2022