QUANG THUẬN TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG CAO ĐIỂM “VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2022

Nhằm phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận Tổ quốc phối hợp tuyên truyền, triển khai thực hiện các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022, đảm bảo thiết thực, tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp Nhân dân về việc chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, tổ chức các hoạt động thiết thực và hiệu quả. Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quang Thuận đã ban hành công văn số 82  – CV/ĐU, ngày 06 tháng 10 năm 2022 về việc triển khai các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022.

(Hộ nghèo thôn Nà Vài)

Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu các chi bộ trực thuộc; Ủy ban nhân dân xã; các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể; các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã triển khai thực hiện các nội dung sau:

Quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, Nhân dân tích cực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022. Đồng thời, thường xuyên quan tâm chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nghèo góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, chương trình giảm nghèo bền vững. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tăng cường tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hành động thiết thực giúp đỡ người nghèo, tích cực tham gia ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn./.

T/h Nguyễn Ngọc Thúy