Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của UBND xã Quang Thuận

47. QD CONG KHAI DU TOAN 2022 Biểu số 108 Cân đối dự toán ngân sách xã (TT 3432016TT-BTC) Biểu số 109 Dự toán thu ngân sách xã (TT 3432016TT-BTC) Biểu số 110 Dự toán chi ngân sách xã (TT 3432016TT-BTC)