Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây