TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ ĐÀI PHÁT THANH, TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Quang Thuận Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động phát thanh, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay

Nhằm mục đích tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phát thanh, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn xã trong giai đoạn hiện nay, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động phát thanh, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn xã phát triển lành mạnh, đúng định hướng; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động phát thanh, trang thông tin điện tử của xã. Tăng cường đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin và công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin, truyền thông.

(Hình ảnh Trang thông tin điện tử xã Quang Thuận)

Ngày 12 tháng 10 năm 2022, Đảng ủy xã Quang Thuận ban hành kế hoạch số 65 – KH/ĐU tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động phát thanh, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay. Theo đó Ban Thường vụ Đảng ủy xã yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp theo yêu cầu; phân công trách nhiệm công việc rõ ràng, cụ thể trong cơ quan. Trong quá trình thực hiện cần đảm bảo kiên quyết, nghiêm túc, thực chất. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể, bộ phận thông tin truyền thông trên địa bàn xã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động người sử dụng mạng xã hội tuân thủ pháp luật, chuẩn mực đạo đức xã hội. Thực hiện tốt các nội dung sau:

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động phát thanh, trang thông tin điện tử, mạng xã hội bảo đảm phát triển đúng định hướng, tư tưởng chỉ đạo của Đảng.

Đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin bảo đảm kịp thời, chính xác, toàn diện, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, chấp hành chỉ đạo, định hướng thông tin, nhất là đối với những vấn đề có tính chất quan trọng, phức tạp, nhạy cảm.

Kiểm soát chặt chẽ để phòng chống tiêu cực trong hoạt động phát thanh, trang thông tin điện tử, trong đó xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu quản lý nếu để xảy ra vi phạm pháp luật trong hoạt động phát thanh, trang thông tin điện tử.

 Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong hoạt động phát thanh, trang thông tin điện tử, mạng xã hội; khắc phục tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, “thương mại hóa” trang thông tin điện tử, mạng xã hội…

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với hoạt động phát thanh, trang thông tin điện tử, nhất là người đứng đầu.

Tích cực tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ; năng lực quản lý; tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên quản lý hoạt động phát thanh, trang thông tin điện tử xã; đẩy mạnh việc theo dõi, kiểm tra, kết luận và xử lý đối với cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua và hoạt động phát thanh, trang thông tin điện tử./.

T/h Nguyễn Ngọc Thúy