ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

UBND xã đã chỉ đạo các công chức chuyên môn cần tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về cải cách hành chính (CCHC) hiện nay, trong đó, chú ý đến việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền. 

(Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND xã Quang Thuận)

Việc thúc đẩy tuyên truyền CCHC nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức (CBCC) và người dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác CCHC huyện nói chung và công tác CCHC của xã Quang Thuận nói riêng; tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức rõ trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt là không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Việc đẩy mạnh tuyên truyền về CCHC cũng góp phần không nhỏ tăng cường sự hiểu biết và tiếp cận thông tin của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về công tác CCHC, nhất là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) .

          * NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM

          Với CBCC, trong năm 2022 này, UBND xã chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác CCHC và những kết quả nổi bật trong công tác CCHC trên địa bàn xã. Trong tuyên truyền cần xác định tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với việc triển khai nhiệm vụ CCHC. Cán bộ công chức cần thường xuyên phổ biến các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của CBCC trong thực thi công vụ, gắn với kỷ luật, kỷ cương, nhất là trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân, tổ chức; quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ Nhân dân; gắn việc triển khai thực hiện công tác CCHC với công tác thi đua – khen thưởng hàng năm. Về hình thức tuyên truyền đối với CBCC, có thể triển khai qua các hội nghị, tập huấn, tọa đàm, các tài liệu tuyên truyền về CCHC hàng năm; lồng ghép nội dung CCHC vào các chương trình. Xã cũng đề nghị công chức VH-XH (phụ trách thông tin), Ban biên tập Trang thông tin điện tử xã đưa tin trên trang thông tin của các cơ quan; trên hệ thống thông đài truyền thanh xã.

          * HƯỚNG ĐẾN PHỤC VỤ DÂN

          UBND xã cũng đề nghị cần tiếp tục tuyên truyền những nội dung, chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước có liên quan đến người dân, doanh nghiệp, các tổ chức; cần công khai Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết từ cấp tỉnh đến cấp xã đã được UBND tỉnh công bố. Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nhằm góp phần hạn chế việc ảnh hưởng của dịch bệnh hiện nay. Đặc biệt, trong xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số cần chú ý ứng dụng công nghệ thông tin vào Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan mình, qua hệ thống một cửa hiện đại, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong thanh toán phí lệ phí, thực hiện nghĩa vụ tài chính khi giải quyết TTHC; tra cứu thông tin hồ sơ bằng tin nhắn SMS hay sử dụng chức năng quyét mã QR trên thẻ căn cước công dân để kiểm tra thông tin công dân trong quá trình thực hiện các TTHC… Đồng thời, cần chú ý rà soát thông tin và trả lời các phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức qua hộp thư góp ý hay qua số điện thoại “đường dây nóng” về CCHC trên hệ thống tiếp nhận của cơ quan. Bên cạnh đó, cần niêm yết công khai, rõ ràng các quy trình giải quyết TTHC tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử đúng quy định, thuận tiện trong việc tra cứu; nội dung các TTHC được công khai đầy đủ và đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành; thực hiện mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC… Đặc biệt, các CBCC cần chú ý đổi mới, đa dạng hóa các hình thức truyền thông, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào tuyên truyền, có thể lồng ghép đăng tải thông tin CCHC trên nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube, Zalo… để thông tin đến với người dân rộng rãi hơn.

             T/h Lưu Đình Đức