XÃ QUANG THUẬN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thời gian qua, Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy xã, Ủy ban Nhân dân đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.

Cán bộ bộ phận “một cửa” xã giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Xác định cải cách hành chính là một chương trình lớn của Đảng, Nhà nước có tầm quan trọng đặc biệt liên quan đến nhiều lĩnh vực nhằm hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, UBND xã Quang Thuận đã từng bước đổi mới các nội dung, hình thức, chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng trên hệ thống Đài truyền thanh, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” để các tổ chức, doanh nghiệp và công dân trên địa bàn nắm được quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, đồng thời giám sát việc thực hiện cải cách hành chính của cán bộ, công chức tại UBND xã. Cùng với công tác tuyên truyền, UBND xã thường xuyên chỉ đạo rà soát các thủ tục hành để thực hiện thuận lợi, sát với tình hình thực tế.

        Để thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước, Ủy ban nhân dân xã Quang Thuận đã xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch của cấp trên đồng thời xây dựng Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2022 của xã đúng thời gian quy định. Ủy ban nhân dân xã ban hành các kế hoạch kịp thời so với thời gian quy định; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Trong 10 tháng đầu năm 2022 xã đã xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 theo quy định của cấp trên, đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid- 19. Bố trí cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Thực hiện công khai, niêm yết thủ tục hành chính thuận tiện cho người dân dễ nghiên cứu để thực hiện. Thường xuyên rà soát, cập nhật thủ tục hành chính đúng quy định pháp luật. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết kiến nghị, đề nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân luôn được chú trọng, tổ chức giải quyết kịp thời. Từ đầu năm đến nay, xã tiếp nhận 1.273 hồ sơ. Trong đó: 02 hồ sơ người có công, 10 hồ sơ bảo trợ xã hội, Chứng thực 1.215 hồ sơ, hộ tịch 46 hồ sơ. Đạt được những kết quả trên, là có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự cố gắng học hỏi không ngừng, tận tâm của đội ngũ cán bộ, công chức nên công tác cải cách hành chính ở xã Quang Thuận từng bước được nâng lên, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh./.

T/h: Lưu Đình Đức